Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Фауна

Малкотърновския район, попадащ в т.нар. “район на вътрешна Странджа” е един от най-богатите на животински видове в страната. Това е обяснимо като се имат предвид природните дадености и историческото минало на този край. Климатичните особености на района правят реално присъствието на европейски, малоазиатски и средиземноморски видове, а факта, че територията е оставала встрани от главните пътища от Европа за Азия, че района е далеч от активно замърсяващи производства е позволил животинския свят да съхрани високата си идентичност и богатство.

Особено значение имат редките и защитени видове, които според изследователите при безгръбначните включват 97 ендемични вида-12 реликтни и 138 редки. Земноводните и влечугите в района са около 30 вида, повече от половината от представените у нас видове от тези групи. Счите се, че по отношение на влечугите Странджа е на трето място в страната. Впечатляващо е и птичето богатство. Над района преминава пътя на прелета на птици от север на юг. Общината има международно значение на станция за грабливите и пойните птици.

Дивечовите запаси в общината са добри, но са под оптималните за този район. Горите се обитават от видове като благороден елен, сърни и диви прасета.

За любителите на риболова интерес представляват р. Велека и притоците й Айдере и Младежка. Условно реката може да бъде разделена на три зони:

В р. Велека се срещат 16 вида и подвида от 5 семейства, а именно балканска пъстърва, лупавец, речен кефал, малък речен кефал, лещанка, обикновена кротушка, кримска мряна, резовска брияна, малък морунаш, говедарка, горчивка, обикновен щипок, тревно попче и др.

Последна актуализация на 11.09.2015